Algemene voorwaarden

Iberdeli B.V.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Iberdeli: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Iberdeli B.V. gevestigd aan de Donk 13 te Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 24377008;

klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Iberdeli een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Iberdeli heeft ontvangen of met wie Iberdeli in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Iberdeli enige rechtshandeling verricht;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Iberdeli en de klant.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Iberdeli aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Iberdeli en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Iberdeli voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Aanbiedingen en offertes

Elke offerte van Iberdeli is vrijblijvend. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Iberdeli opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Iberdeli haar aanbieding baseert.

De door Iberdeli aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Iberdeli niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Alle bij een offerte/aanbieding verstrekte afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn te allen tijde indicatief van aard. Gegevens zijn slechts bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is bevestigd.

Iberdeli kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Iberdeli heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Iberdeli heeft aanvaard.

Annulering

In het geval dat de klant een bestelling annuleert dan wel de overeenkomst voortijdig beëindigt, dan zal de klant alle reeds door Iberdeli in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten hebben te vergoeden.

Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering of voortijdige beëindiging.

Prijzen en prijswijziging

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief transport- of verzendkosten. De genoemde prijzen zijn inclusief de kosten van de verpakkingen van de producten.

Voor Iberdeli is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering van de producten een koerswijziging is opgetreden, zal Iberdeli gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zoals wijzigingen in inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen, invoerrechten e.d., is Iberdeli gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

Levering

De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

Iberdeli is gerechtigd de levering in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.

De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke worden door Iberdeli bepaald.

Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Indien de klant in Nederland is gevestigd, dan verzorgt Iberdeli zelf het transport van de producten naar het door de klant opgegeven adres binnen Nederland.

Indien de klant buiten Nederland gevestigd is, dan schakelt Iberdeli een transportbedrijf in die de producten transporteert naar het door de klant opgegeven adres.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

Leveringstermijn

Alle door Iberdeli genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Iberdeli bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Iberdeli ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Hoeveelheden/afwijkingen

Kleine afwijkingen op het bestelde gewicht is toegestaan.

De afgeleverde hoeveelheden worden op het afleveringsdocument vermeld.

Indien de klant zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen 3 dagen na de levering aan Iberdeli kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

Wijziging van de overeenkomst

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Iberdeli zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.

Uitvoering van de overeenkomst

Iberdeli zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

Iberdeli heeft het recht, zonder kennisgeving aan de klant, de overeenkomst of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren.

Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Iberdeli aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Iberdeli ter beschikking worden gesteld.

De klant vrijwaart Iberdeli voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

Indien Iberdeli door toedoen van de klant vertraging ondervindt bij het uitvoeren van de overeenkomst, dan dient de klant alle schade aan Iberdeli te vergoeden die Iberdeli daardoor heeft geleden.

Betaling

De klant dient de van Iberdeli ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Iberdeli ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Iberdeli, totdat alle vorderingen die Iberdeli op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Iberdeli te bewaren.

Iberdeli is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Iberdeli te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Iberdeli.

Inlichtingen en adviezen

Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van Iberdeli, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Iberdeli kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.

Aansprakelijkheid en verjaring

Iberdeli kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;

enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

Iberdeli is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Iberdeli is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Iberdeli is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de producten kan ontstaan.

Iberdeli aanvaardt bij consumering na de uiterste houdbaarheidsdatum van de producten geen enkele aansprakelijkheid.

De klant dient ervoor in te staan dat producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer worden verwerkt. De klant vrijwaart Iberdeli uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren van de producten indien deze door de klant na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt.

Iberdeli is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.

Indien Iberdeli aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Iberdeli beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Iberdeli gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Iberdeli beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Iberdeli of haar ondergeschikten.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Iberdeli vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Iberdeli kan aanwenden.

Reclames

De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

of de juiste producten zijn geleverd;

of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen en temperatuur en hygiënenormen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

Tekortkomingen en/of beschadigingen en/of gebreken met betrekking tot vers vlees dienen binnen 48 uur aan Iberdeli bekend te worden gemaakt. Tekortkomingen en/of beschadigingen en/of gebreken met betrekking tot bevroren vlees dienen binnen 7 dagen aan Iberdeli bekend te worden gemaakt. Reclames die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De klant is verplicht Iberdeli de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat Iberdeli overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Iberdeli enige aansprakelijkheid erkent.

Indien een product een gebrek vertoont, dan zal Iberdeli naar haar keuze een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren.

Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. in de geleverde producten en schade aan de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant in strijd met de behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking.

Het recht om te reclameren vervalt indien de klant de geleverde producten heeft bewerkt, verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd.

Ontbinding en opschorting

Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Iberdeli het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Iberdeli op schadevergoeding.

Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Iberdeli niet nakomt of Iberdeli vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Iberdeli adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Iberdeli het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Iberdeli op schadevergoeding.

Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Iberdeli niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Iberdeli op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Overmacht

Iberdeli is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Iberdeli liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; ziektes, virussen of epidemieën onder varkens; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Iberdeli door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Iberdeli of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Iberdeli of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Iberdeli.

Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Partijen zullen elkaar spoedig van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Iberdeli geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Elke overeenkomst tussen Iberdeli en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Iberdeli worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Iberdeli gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.